AVISOS LEGALS

Aquests avisos legals són aplicables a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web https://www.lavioletartfloral.com/ i en compliment de la normativa aplicable vigent l’informem dels següents aspectes:

 1. Identificació del titular del lloc web:

 

Titular de la pàgina web: MARGARIDA CODINA CASALS

Domicili social: Pg. Generalitat 44-46 – 08500 Vic

CIF: 77303067K

Telèfon:  938851556

 

 1. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts del lloc web. 
 2. La Sra. MARGARIDA CODINA CASALS (d’ara endavant, La Violeta Art Floral) és titular o disposa de les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web així com del seu contingut que pot incloure la mateixa plataforma, textos, logos, marques, fotografies o il·lustracions, dissenys, interfícies o qualsevol altra informació o contingut.

L’usuari disposa d’un dret d’ús de la pàgina web que no implica cap tipus de cessió a favor seu de cap dels continguts ni drets del titular de la pàgina web.

L’ús de marques, noms comercials registrats, signes distintius i demés elements protegits, siguin propietat de LA VIOLETA ART FLORAL o d’un tercer, queden reservades a l’ús exclusiu de LA VIOLETA ART FLORAL i el titular de l’element protegit. En cap cas es podrà fer ús d’aquests elements a no ser que es disposi de l’autorització expressa per part del titular o el titular permeti la possibilitat de compartir continguts i així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per a aquesta finalitat.

Així mateix, queda prohibit eliminar o manipular els elements de protecció o informació que identifiquin els titulars dels drets dels continguts de la pàgina web.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit o que pogués infringir algun dret de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a LA VIOLETA ART FLORAL a través del correu lavioleta.artfloral@gmail.com perquè aquest pugui adoptar les mesures oportunes. En el cas que fos el titular del dret vulnerat haurà d’adjuntar la documentació identificadora i acreditativa corresponent.

 1. Enllaços: LA VIOLETA ART FLORAL no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques que puguin dur a terme els llocs web de tercer i, per tant, no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web.
 2. LA VIOLETA ART FLORAL no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació als drets exposats en aquests avisos legals o qualsevol altre que pogués vulnerar.
 3. LA VIOLETA ART FLORAL exercirà les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en cas que consideri que algun dels seus drets hagi sigut vulnerat.
 4. Regles o condicions d’ús del lloc web.
 5. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, els presents avisos legals, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

 1. Tenint en compte l’apartat anterior, serà responsabilitat de l’usuari, l’accés o utilització del lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzades; podent comportar l’adopció per part de LA VIOLETA ART FLORAL de les mesures oportunes emparades en dret i en l’exercici dels seus drets i obligacions.
 2. Funcionament del lloc web
 3. LA VIOLETA ART FLORAL vetllarà pel bon funcionament del lloc web així com d’aplicar les mesures de seguretat adients i dins de les seves possibilitat i l’estat de la tècnica, per tal de que sigui un lloc fiable i reduir al mínim els possibles errors.
 4. No obstant això, LA VIOLETA ART FLORAL no garanteix ni es fa responsable de la continuïtat dels continguts del lloc web, l’absència d’errors en els continguts, l’absència de virus i/o demés components, la impossibilitat de vulnerar la seguretat del lloc, el mal rendiment dels continguts i/o els danys o perjudicis que causi a sí mateix, un tercer o qualsevol persona que infringeixi el bon ús del lloc web.
 5. LA VIOLETA ART FLORAL es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, l’accés o ús del lloc web, de forma temporal o permanent, així com la descàrrega del contingut i ús dels serveis del lloc web, amb o sense autorització prèvia. En cap cas l’usuari podrà exigir indemnització per aquest motiu
 6. Protecció de dades

Totes les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari durant la utilització del lloc web es tractaran de conformitat amb la política de privacitat que l’usuari haurà d’acceptar de forma expressa. Així mateix, també disposa de una política de cookies que li permetrà gestionar-les i desactivar-les si l’usuari així ho considera

 1. Xarxes socials

La pàgina web https://www.lavioletartfloral.com/ té enllaços directes als canals i pàgines que té a diferents xarxes socials i plataformes de tercers que únicament tenen com a finalitat facilitar el seu accés.

En cap cas es comparteix amb aquests tercers cap tipus d’informació tal com estableix la nostra política de privacitat. No obstant això, serà responsabilitat de l’usuari si vol proporcionar dades a aquestes plataformes, tractament el qual es regirà per les condicions de la plataforma i en la que no intervé l’empresa LA VIOLETA ART FLORAL.

A continuació es proporciona un accés a les condicions d’ús de les plataformes en què LA VIOLETA ART FLORAL disposa de perfil:

LA VIOLETA ART FLORAL no es responsabilitza del funcionament, continguts ni altres materials disponibles de la plataforma utilitzada ja que la titularitat no és pròpia i, per tant, està fora del seu control. Així mateix, tampoc es fa responsable d’aquells casos en què un tercer mal intencionat intervingui en el bon funcionament o publicant contingut no desitjat i/o permès per LA VIOLETA ART FLORAL introduint virus o algun codi maliciós en els equips de LA VIOLETA ART FLORAL o qualsevol usuari així com tampoc dels canvis de condicions d’ús, funcionament o polítiques de privacitat de la plataforma.

LA VIOLETA ART FLORAL es compromet a retirar el contingut publicat en els seus perfils per part d’usuaris que sigui contrari a la normativa vigent com més aviat millor des que tingui el seu coneixement així com podrà advertir als usuaris i/o prendre les mesures que consideri convenients.
L’usuari ha de ser conscient que les seves publicacions en els perfils de LA VIOLETA ART FLORAL seran visibles per  altres usuaris i, per tant, haurà de tenir en compte el què pot implicar per a la seva privacitat.

La finalitat dels perfils a les diferents plataformes és promocionar els serveis i productes de , LA VIOLETA ART FLORAL però en el cas que aquest decidís tractar dades personals es farà sempre complint amb les exigències legals de la normativa de protecció de dades.

En el cas que l’usuari detecti qualsevol mal funcionament o contingut contrari a la normativa vigent es prega ho notifiqui a LA VIOLETA ART FLORAL el més aviat possible

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Qualsevol conflicte o problema d’interpretació derivat d’aquests avisos legals o l’ús del lloc web es regirà pel que disposen les lleis espanyoles. Així mateix, en cas que la normativa vigent permeti la selecció del tribunal es sotmetran sempre a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 1. Altres consideracions
 2. La vigència temporal dels vigents avisos legals coincideix amb el seu temps d’exposició passant a tenir vigència els avisos legals modificat en el moment de la seva publicació.
 3. LA VIOLETA ART FLORAL informa que podrà posar en coneixement de les autoritats corresponents si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués la sospita de la comissió d’algun delicte.
 4. En el cas que algun òrgan competent declarés la nul·litat, en part o en la seva totalitat, d’alguna de les clàusules d’aquests avisos legals, aquesta no afectarà a les restants disposicions.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A l’empresa MARGARIDA CODINA CASALS amb DNI 77303067K (d’ara endavant La Violeta Art Floral) ens importa la bona gestió i transparència de les dades personals que tractem, per això, aquesta política de privacitat proporciona la informació necessària de forma clara i concisa per a que l’usuari pugui facilitar i gestionar les seves dades mantenint-ne un control real i efectiu, tal i com exigeix el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) i les lleis nacionals vigents.

 1. Responsable del tractament de dades

Al visitar la web https://www.lavioletartfloral.com/ està accedint a un lloc web titularitat de MARGARIDA CODINA CASALS el qual és el responsable de les dades que es proporcionin a través dels formularis de contacte.

 

Les dades de caràcter personal que es facilitin a través d’aquesta web, quedaran registrades en un tractament anomenat “usuaris web” titularitat de La Violeta Art Floral

 

 1. Quines dades tractem?
 • Informació d’identificació: utilitzem aquesta informació per identificar l’usuari i assegurar-se de que és qui diu ser. Aquesta informació inclou: nom i cognoms, edat, correu electrònic.
 • Informació de contacte: utilitzem aquesta informació per posar-nos en contacte amb l’usuari i facilitar-li la informació que sol·licita així com enviar-li informació relacionada amb els nostres productes i activitat. Aquesta informació inclou: correu electrònic i número de telèfon.
 • Informació professional: utilitzem aquesta informació per saber el lloc o sector de treball de l’interessat i poder-li enviar la informació que més li interessi. Aquesta informació inclou: lloc o sector de treball (premsa, artista, representant,…).

 

 1. Amb quina finalitat utilitzem les dades personals?
 • La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals que sol·licitem és enviar informació sobre els nostres esdeveniments, serveis i informació relacionada amb aquests.

 

 1. Amb qui compartim les dades personals?
 • Amb els proveïdors necessaris la legitimació dels quals és la correcta execució de l’encàrrec.
 • Com a entitat responsable i transparent, és possible que ens sol·licitin compartir les seves dades algun tipus d’entitats (sempre segons el permès i el que estableix la llei):
  • Autoritats i forces de seguretat: quan així es requereixi per llei o resulti necessari per protegir els nostres interessos legítims d’acord amb la normativa vigent.

 

 1. Amb quina base legal o legitimació basem el tractament de les seves dades?
 • El seu consentiment: les dades proporcionades a través del formulari inclouen l’acceptació expressa de les condicions de la present política de privacitat així com la necessitat de marcar la casella corresponent. D’aquesta manera, es compleix amb el que disposa el RGPD i habilita el tractament legítim de les seves dades.
 • Obligacions contractuals: tractarem les seves dades per tal de complir amb les obligacions contractuals que derivin de la compra de productes o serveis.
 • Interès legítim: tractarem i utilitzarem la seves dades per millorar els nostres productes i serveis, enviant comunicacions comercials així com possibles qüestionaris d’investigació i desenvolupament.

 

 1. Com pot exercir els seus drets?
 • L’interessat podrà exercir els seus drets en qualsevol moment dirigint-se mitjançant correu electrònic adjuntant fotocòpia del seu DNI o altre document oficial identificador a artfloral@gmail.com o a través de carta a Pg. Generalitat 44-46 – 08500 Vic (Barcelona)

 

 1. Quins drets pot exercir?
 • Dret d’accés: aquell dret a sol·licitar accés a les seves dades que s’estan tractant.
 • Dret de rectificació: dret a assegurar-se que les dades que estan sent tractades són completes i correctes.
 • Dret de cancel·lació: dret a que cessi el tractament i s’eliminin les dades de l’interessat.
 • Dret d’oposició: dret a que es cessi un determinat tractament de dades.
 • Dret de portabilitat: dret a obtenir un còpia de les seves dades per a transmetre-la a una nova empresa.
 • Dret de reclamació: si no està satisfet en la manera com gestionem els seus drets té dret a presentar una reclamació a una autoritat supervisora de l’estat membre de la Unió Europea en que resideixi.

 

 1. Quines obligacions tinc com a usuari?
 • L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a La Violeta Art Floral són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè en tot moment responguin a la seva situació actual.
 • En cap cas s’acceptaran dades de persones menors, essent obligació de l’usuari facilitar dades certes i actualitzades.

 

 1. Fins quan conservarem les dades?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades  mentre siguin necessàries, a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.

 

 1. Seguretat de les dades

Tal i com exigeix el RGPD, el responsable del tractament informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

 

 1. Com posar-se en contacte amb nosaltres?

L’usuari que tingui qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què MARGARIDA CODINA CASALS utilitza les dades dels seus usuaris, pot escriure’ns a lavioleta.artfloral@gmail.com.

 

 1. Quina és la normativa de protecció de dades?
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la que es deroga la Directiva 95/46/CE. (RGPD)
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades. (LOPD)
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (“RLOPD”).